Ouders

Informatie voor nieuwe leerlingen en ouders

Beste ouder,   Allereerst welkom op onze school, fijn dat u een kijkje komt nemen op onze website! Op deze pagina kunt u allerlei informatie vinden die belangrijk is om te weten bij de aanmelding en start. Daarnaast vindt u praktische informatie over onze school.   Vóór de aanmelding: Voordat nieuwe leerlingen worden aangemeld, vindt er een informatiegesprek plaats op school met de locatiedirecteur of een leerkracht.  De toekomstige leerling is hierbij natuurlijk van harte welkom. In dit gesprek krijgen nieuwe ouders algemene informatie over de school en kunnen zij alle vragen stellen. Ook vindt er een rondleiding plaats door de school. Na afloop is het mogelijk een aanmeldingsformulier te ontvangen.   De aanmelding: Het aanmeldingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs kunnen worden afgegeven bij of verstuurd naar de administratie van de school. Als u een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen is uw kind daadwerkelijk aangemeld.   Voor de start: Ongeveer 6 weken voor de 4e verjaardag wordt contact opgenomen door de groepsleerkracht om  'wenafspraken' te maken. Dit zijn meestal 2-4 dagdelen waarin het kind meedoet met de groep en zo kennis kan maken met klasgenoten, leerkracht(en) en de dagelijkse routines in de groep.   Voor kinderen die instromen in groep 3 t/m 8 kan direct een kennismakingsafspraak gemaakt worden met de leerkracht van de groep. Hierin kan afgestemd worden wat er nodig is om een fijne start op OBS Servatius te realiseren.   Goed om te weten:  Nadat uw kind gestart is op OBS Servatius kunt u het actuele nieuws van school vinden op onze website.   OBS Servatius maakt gebruik van een ouderapp. Dit is een afgeschermde omgeving waarin u foto's en nieuws uit de groepen kunt inzien of persoonlijke berichten kunt lezen van de groepsleerkracht.   Op school vinden gedurende het jaar diverse vieringen plaats. Bijv.: het sinterklaasfeest, de kerstactiviteit, diverse crea-activiteiten, carnaval en nog veel meer. In de app en op de website kunt u tijdig informatie lezen over alle vieringen. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze altijd stellen aan de leerkracht.  

Belangrijke contactgegevens externe ondersteuning

Vertrouwenspersoon: Wanneer er zich iets voordoet dat voor uw kind of voor uzelf een probleem oplevert dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt op school voor het melden van uw klacht of misstand. Als dat, om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is dan kan ook de directeur van de school betrokken worden. Daarna, of wanneer bovenstaande niet kan, zijn er vertrouwenspersonen beschikbaar om contact mee op te nemen.  De interne vertrouwenspersoon van OBS Servatius is OC-er J. van Stipdonk. Zij is bereikbaar op school en via het mailadres in de schoolapp onder het kopje team. Tenslotte heeft RBOB De Kempen een samenwerking met Vertrouwenswerk.nl. Bij vertrouwenswerk.nl zijn externe vertrouwenspersonen rechtstreeks beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeelsleden met een vraag, melding/klacht of misstand. Contactpersonen: Centrum Jeugd en gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar opvoeders, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt gratis informatie en advies, steun, trainingen en begeleiding. Waar nodig kan verder verwezen worden naar specialistische hulp. Het team bestaat uit hulpverleners, consulenten, teamcoördinator een gedragswetenschapper en een kwaliteitsondersteuner. Je kan het Centrum Jeugd en Gezin bereiken via: -Het telefoonnummer: (040) 208 3444 -Via de mail: cjg@valkenswaard.nl -via de website: https://www.valkenswaard.nl/jeugdhulp Iedere school in Valkenswaard heeft een contactpersoon vanuit het CJG. Voor onze school is dit Lydie Martens, voor vragen is zij te bereiken op 06-57800532 of via de mail lydiemartens@valkenswaard.nl GGD Wat kan Jeugdgezondheidszorg betekenen voor jou en je kind?   Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. Dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen. Meer informatie vindt u in deze link Contactpersoon: Marijntje Bressers m.bressers@GGDBZO.nl 06-86843910  

Verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden of vakantie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof kan alleen: wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. • een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is. Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit: • mag eenmaal per schooljaar worden verleend; • mag niet langer duren dan 10 schooldagen; • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen. De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring. Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een beroep op verlof worden gedaan. Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: • goedkope vliegtickets; • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; • drukte bij de boot over de straat van Gibraltar; • één van de kinderen kan niet achterblijven; • oriënteren op terugkeer naar land van herkomst; • vakantiespreiding in den lande. • dienstrooster van werknemer Om het vakantieverlof aan te vragen kunt u dit formulier invullen en bij de directeur inleveren https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_4189/File/aanvraagformulier-vakantieverlof1_(1).pdf Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden 1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, indien mogelijk, minimaal 8 weken van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden b. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag. c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen. d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen). e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag. f. Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 dag. g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: • goedkope vliegtickets; • omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; • drukte bij de boot over de straat van Gibraltar; • één van de kinderen kan niet achterblijven; • oriënteren op terugkeer naar land van herkomst; • vakantiespreiding in den lande; • dienstrooster van werknemer. In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. Voor verlof wegens gewichtige omstandigheden kunt u dit formulier invullen en bij de directeur inleveren https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_4189/File/aanvraagformulier-verlof-vanwege-buitengewone-omstandigheden_(1).pdf