Verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden of vakantie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof kan alleen: wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
• een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiële schoolvakanties mogelijk is. Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:
• mag eenmaal per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.
Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.
Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen.
De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring. Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een beroep op verlof worden gedaan.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande.
• dienstrooster van werknemer

Om het vakantieverlof aan te vragen kunt u dit formulier invullen en bij de directeur inleveren
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_4189/File/aanvraagformulier-vakantieverlof1_(1).pdf

Richtlijnen verlof wegens gewichtige omstandigheden

1. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

2. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, indien mogelijk, minimaal 8 weken van tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
a. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
b. Voor verhuizing ten hoogste 1 dag.
c. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 lesdagen.
d. Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad zonder kans op herstel, duur in overleg met de directeur of de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen).
e. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed en- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; Van bloed- of aanverwanten in de 3e en 4e graad ten hoogste 1 dag.
f. Bij 25-, 40- en 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 dag.
g. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:
• goedkope vliegtickets;
• omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;
• één van de kinderen kan niet achterblijven;
• oriënteren op terugkeer naar land van herkomst;
• vakantiespreiding in den lande;
• dienstrooster van werknemer. In beide gevallen geldt: Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Voor verlof wegens gewichtige omstandigheden kunt u dit formulier invullen en bij de directeur inleveren
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_4189/File/aanvraagformulier-verlof-vanwege-buitengewone-omstandigheden_(1).pdf