Onze school

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad Aan de school is een Medezeggenschapsraad [MR] verbonden. Dit is een door de wet ingesteld orgaan, dat zich bezig houdt met het beleid en de organisatie van de school. De taken, rechten en bevoegdheden van deze raad zijn vastgelegd in het reglement medezeggenschap. De Medezeggenschapsraad [MR] ziet er op toe, dat de dagelijkse gang van zaken en de beleidsvoornemens voor de komende jaren correct verlopen.   De voornaamste taak van de MR is het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in en om de school; op ouderniveau, op team- & directieniveau en op bestuursniveau. De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel. De MR gebruikt hiervoor het reglement voor de medezeggenschapsraden, zoals dat ook door het bestuur van OBS Servatius is vastgesteld.   De MR heeft volgens dit reglement een aantal verplichtingen en bevoegdheden. De MR is bevoegd om alle onderwerpen die met de school te maken hebben te bespreken, aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.   De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door iedere ouder en ieder teamlid worden bezocht. De MR bestaat uit 4 leden: 2 vertegenwoordigers van de ouders en 2 vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel. Daarnaast zijn er 2 ouders die nauw betrokken zijn bij de MR en bij de vergaderingen aanwezig zijn om mee te denken. Zij vormen de Schoolraad (SR) De zittingsduur is drie jaar. De groepsdirecteur en de locatiedirecteur zijn adviseurs en vertegenwoordigen ook het bestuur. OBS Servatius is een van de 15 scholen van stichting RBOB De Kempen. Alle 15 scholen zijn vertegenwoordigd in een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR).  Ieder afzonderlijke MR heeft 1 vertegenwoordiger, één ouder of één lid van het team, in de GMR. De GMR behartigt de belangen van alle scholen tezamen vanuit een bovenschools perspectief. De GMR heeft de algemeen directeur als adviserend lid aan tafel. Een vertegenwoordiging van het bestuur heeft ook een adviserende rol.   Afhankelijk van het onderwerp hebben de MR en de GMR een advies- of een instemmingbevoegdheid. Bij adviesrecht moeten de MR of de GMR gehoord worden, maar kan de directie, het team of het bestuur een advies ter harte nemen of naast zich neer leggen. Bij instemmingsrecht hebben de directie, het team en het bestuur vooraf instemming van de MR of de GMR nodig om een besluit uit te kunnen voeren. Hiermee hangt samen, dat de directie, het team en het bestuur tijdig de MR of de GMR moet informeren omtrent haar plannen.   MR vergaderingen in schooljaar 2023-2024 locatie: school tijd: 19.00 uur 12 oktober 7 december 1 februari 21 maart 16 mei 18 juni Notulen van de MR vergaderingen van schooljaar 2022-2023: 22 september 17 november 9 maart 11 mei 23 juni   Jaarverslag: MR jaarverslag schooljaar 2020-2021 MR jaarverslag schooljaar 2022-2023